Obchodné podmienky

Platné od 01.01.2016

1. Prevádzkovateľ
2. Základné pojmy
3. Dodacie podmienky
4. Platobné podmienky
5. Cena za prepravu
6. Poistenie zásielky
7. Vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy
8. Záručná doba
9. Zodpovednosť za vady tovaru
10. Reklamačný poriadok
11. Ochrana osobných údajov
12.Alternatívne riešenie sporov
13. Súvisiace zákony

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.blackcatknives.eu  je firma Edge s.r.o. so sídlom Cabajská 28, 94901 Nitra. IČO: 35929961, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sro, Vložka číslo 16518/N.

V prípade osobnej návštevy sídla firmy prosíme, aby ste nás vopred kontaktovali na tel. čísle 0903152150 alebo emailom na info@blackcatknives.eu.

2. Základné pojmy

Cena tovaru – finančná čiastka uvedená pri každom ponúkanom tovare, alebo službe uvedenej na stránke www.blackcatknives.eu vyjadrená v mene Eur a platná v deň uskutočnenia objednávky. Pokiaľ nie je uvedené inak tak všetky ceny uvedené v internetovom obchode sú konečné vrátane DPH. V cene tovaru nie je zahrnuté poštovné.

Tovar – výrobky ponúkané predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu v rámci jeho podnikateľskej činnosti.

Predávajúci – je spoločnosť Edge s.r.o., Cabajská 28, 94901 Nitra – prevádzkovateľ internetového obchodu

Kupujúci – je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom internetového obchodu uzatvorila s predávajúcim na základe objednávky a následného potvrdenia objednávky predávajúcim kúpnu zmluvu.

Zmluvou uzavretou na diaľku – sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

Webové sídlo – internetový obchod www.blackcatknives.eu

Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

3. Dodacie podmienky

Dodacia doba väčšiny tovaru uvedeného v internetovom obchode je 14 dní, alebo menej. Pokiaľ tovar nie je na sklade, je dodacia doba individuálna a bude kupujúcemu oznámená e-mailom, alebo telefonicky. V prípade, že kupujúcemu náhradná doba nebude vyhovovať, má právo objednávku zrušiť buď telefonicky, alebo e-mailom.

Kupujúci má právo si vybrať z nasledovných možností dodania tovaru:

Doručenie tovaru kuriérskou službou Remax – Tovar zasielame expresnou kuriérskou službou Remax. V tomto prípade je zásielka doručená nasledujúci deň od odoslania tovaru. (Nie od objednania tovaru!!) V prípade voľby kuriérskej služby Remax može kupujúci za tovar zaplatiť formou dobierky, alebo prevodom vopred na účet.

Doručenie tovaru Slovenskou poštou – V prípade platby za tovar vopred – prevodom na účet je možné tovar poslať aj Slovenskou poštou za zvýhodnené poštovné. Doba dodania Slovenskou poštou je 1-2 dni od odoslania tovaru. Tovar posielaný cez Sloveneskú poštu zasielame vždy prvou triedou.

Osobný odber – Osobný odber je možný na základe telefonického, alebo písomného dohovoru (tel.: 0903 152 150, e-mail: obchod@noziarstvo.sk) v sídle firmy Edge s.r.o. na Cabajskej ulici 28 v Nitre.

Neprevzatie zásielky – V prípade neprevzatia zásielky zákazníkom (na základe objednávky) si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

4. Platobné podmienky

Kupujúci má možnosť pri kúpe tovaru si zvoliť jednu z nasledovných možností spôsobu platby za tovar:

Dobierka – táto služba umožňuje kupujúcemu zaplatiť kúpnu cenu za tovar v hotovosti pri prevzatí zásielky. Túto službu poskytujeme len pri voľbe doručenie kuriérskou službou Remax.

Platba prevodom na účet – Pri platbe prevodom na účet bude tovar expedovaný až po prijatí platby na náš účet:Číslo účtu: 1994916051
Kód banky: 0200
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: číslo objednávky

Platba prostredníctvo služba Paypal – V prípade, že kupujúci má zriadený účet v internetovom platobnom systéme PayPal, ktorý akceptuje väčšinu platobných kariet, môže si pri voľbe spôsobu platby vybrať aj túto možnosť. Peniaze budú automaticky prevedené na náš účet z platobnej karty kupujúceho po odsúhlasení transakcie kupujúcom vo svojom účte PayPal.V prípade, že objednaný tovar nie je na sklade, alebo ho nie je možné dlhodobo dodať a tovar bol uhradený prostredníctvom bankového prevodu, alebo služby PayPal bude preplatok, alebo celá suma vrátená kupujúcemu po vzájomnej dohode, na účet kupujúceho.

5. Cena za prepravu – poštovné

 • Poštovné v rámci SR
 1. Kuriérska služba RemaxTovar na Slovensko zasielame kuriérskou službou ReMax. Tovar je doručený nasledovný deň od odoslania tovaru nie od zadania objednávky.
  Cena prepravy je 3€. V prípade objednávky nad 80€ je zahrnutá do ceny tovaru.
 2. Slovenská poštaV prípade platby za tovar vopred – bankovým prevodom – tovar zasielame aj Slovenskou poštou a to buď balíkom 1. triedy, doporučeným listom 1. triedy, alebo cenným listom 1. triedy v závislosti od veľkosti a ceny zásielky. Tovar na dobierku Slovenskou poštou neposielame.
  Cena prepravy je 3€. V prípade objednávky nad 80€ je zahrnutá do ceny tovaru.
 •  Cena poštovného v rámci Európskej únie
  Pri zasielaní tovaru v rámci Európskej únie účtujeme poštovné zasielame tovar prostredníctvom  Slovenskej Pošty.
  V rámci zasielania tovaru do Európskej únie je možná platba len vopred a to buď prevodom na účet, alebo prostredníctvom služby PayPal.
  Dĺžka prepravy zavisí od cieľovej krajiny doručenia zásielky a pohybuje sa v rozpätí 7-14 dní od odoslania tovaru.
  Cena poštovného v rámci EU je jednotné 5€ za zásielku.
 •  Cena poštovného Svet – mimo EÚ
  V rámci zasielania tovaru mimo Európsku úniu je možná platba len vopred a to buď prevodom na účet, alebo prostredníctvom služby PayPal.Dĺžka prepravy zavisí od cieľovej krajiny doručenia zásielky a pohybuje sa v rozpätí 7-20 dní od odoslania tovaru.
  Cena poštovného mimo EU je jednotné 5€ za zásielku.

6. Poistenie zásielky

Všetky odoslané zásielky predávajúcim sú poistené proti poškodeniu, alebo strate zásielky počas prepravy od predávajúce ku kupujúcemu. Z tohoto dôvodu je veľmi dôležité skontrolovať zásielku počas preberania či nie je poškodená. V prípade poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) je kupujúci povinný okamžite spísať záznam o poškodení zásielky (na pošte, u kuriéra), alebo spísať reklamáciu ohľadom poškodenej zásielky a zároveň informovať predávajúceho o tejto skutočnosti. Pokiaľ kupujúci prevezme poškodenú zásielku a neoznámi poškodenie prepravcovi, nebude už možné vyreklamovať závady zavinené prepravcom.

Pokiaľ je obal nepoškodený (neroztrhnutý, viditeľne nezdeformovaný, alebo iným zistiteľným spôsobom nepoškodený), a napriek tomu je tovar vadný uplatňuje si kupujúci reklamáciu voči predávajúcemu v rámci záručnej doby – odsek 8 týchto obchodných podmienok.

7. Vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy

Táto časť obchodných podmienok sa riadi § 7 – § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa… 102/2014 Z.z.

Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Na odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na konci tohto odseku.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na vrátenie tovaru pričom dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy znáša Spotrebiteľ.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy musí spotrebiteľ vrátiť všetok tovar, ktorý bol predmetom zmluvy, spolu s vecami, ktoré boli pribalené v zásielke, a to nepoužívaný, v pôvodnom obale a opatrený pôvodnými etiketami a nálepkami. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Tovar nie je možné vrátiť na dobierku.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov a to rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Formulár vrátenia tovaru

8. Záručná doba

Táto časť obchodných podmienok sa riadi § 620 Občianskeho zákonníka.

Na všetok ponúkaný tovar poskytuje predávajúci záručnú dobu 24 mesiacov.
Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru. Na preukázanie lehoty prevzatia tovaru slúži doklad od prepravcu, alebo daňový doklad v prípade prevzatia tovaru osobne.

Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady a vady materiálu.

Vady vzniknuté nesprávnym zaobchádzaním, skladovaním, neodborným zásahom a nadmerným opotrebením nepodliehajú záručnej dobe.

Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

V prípade vzniku nároku na reklamáciu v záručnej lehote sa kupujúci obracia na prevádzkovateľa internetového obchodu.
Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytne kupujúcemu asistenciu a príslušné informácie pri riešení reklamácie.

9. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru

Táto časť obchodných podmienok sa riadi § 619 – § 627 Občianskeho zákonníka.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

10. Reklamačný poriadok

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu prípadné zistené chyby tovaru.

Zistené chyby oznámi kupujúci predávajúcemu buď e-mailom , alebo písomne na adresu prevádzkovateľa prostredníctvom reklamačného formulára, ktorý sa nachádza na konci tohto odstavca. Vo svojom oznámení musí kupujúci uviesť aké chyby boli u zakúpeného tovaru zistené spolu s menom a číslom daňového dokladu z dôvodu identifikácie obchodnej transakcie.

Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci predávajúcemu zaslal, alebo doručil spolu s kompletným reklamovaným tovarom kópiu faktúry a kópiu doručenky tovaru. Pokiaľ kupujúci nezašle kópiu doručenky (doklad o dátume prevzatia tovaru) sa za začiatok plynutia reklamačnej doby považuje dátum vystavenia daňového dokladu.

Predávajúci po obdržaní reklamovaného tovaru bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho e-mailom, alebo telefonicky a dohodne sa s ním na rýchlom vyriešení problému.

V prípade oprávnenej reklamácie bude tovar buď vymenený kus za kus, prípadne iný (do hodnoty reklamovaného tovaru), alebo budú zákazníkovi vrátené peniaze.

Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Pri zľavnenom tovare nie je možné reklamovať poškodenie, ktorého sa zľava týka.

Reklamačný formulár

11. Ochrana osobných údajov

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR pod reg.č.: 201407924.

Naša spoločnosť si veľmi váži Vašu dôveru a kladie veľmi veľký dôraz na ochranu Vašich údajov, vrátane údajov osobných, pri ich spracúvaní. Spoločnosť spracúva všetky osobné údaje výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi, ktoré upravujú ich ochranu. Cieľom tohoto prehlásenia je informovať o spracúvaní osobných údajov, ku ktorému dochádza v súvislosti s návštevou našich webových stránok, ako aj o niektorých ďalších prípadoch spracovania osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s kúpou tovaru v eShope

V prípade nákupu tovaru v eShope bude naša spoločnosť spracúvať osobné údaje zákazníka rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pre doručenie tovaru, ak má byť tovar dodaný na adresu určenú v objednávke.
Spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov zákazníkov bude spoločnosť robiť za účelom realizácie uzavretia kúpnej zmluvy, dodávky tovarov alebo služieb. V neposlednom rade tiež za účelom ochrany svojich práv a právom chránených záujmov, spočívajúcich v ochrane pred prípadnými súdnymi spormi, vyplývajúcimi z uzavretých zmlúv na kúpu tovarov alebo služieb.
Spracovanie osobných údajov budeme prevádzať sami. V prípadoch, keď bude objednaný tovar na žiadosť zákazníka doručovaný na adresu uvedenú v objednávke, poskytneme osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt a adresu na doručenie tiež príslušnému dopravcovi. Podrobný popis nájdete na: Podmienky spracúvania osobných údajov

SÚBORY COOKIES

Táto stránka používa pre skvalitnenie služieb súbory cookies. Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s ich používaním.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových lokalít. Tieto súbory môžu v niektorých prípadoch obsahovať aj osobné údaje. Prenos týchto údajov na iné servery je riadený použitým prehliadačom. Použitie týchto súborov si môžete v danom prehliadači zakázať, čo Vám však neodporúčame, lebo môžete významne obmedziť funkčnosť stránky.

Čo sú súbory cookies?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch
a preferenciách (ako sú jazyk, mena, krajina, identifikácia neprihláseného užívateľa pre uchovanie nákupného košíka a podobne), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookies?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookies?
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránkewww.aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies?
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

POUŽÍVANIE PLUGINOV SOCIÁLNYCH SIETÍ

Webové stránky spoločnosti môžu tiež obsahovať sociálne pluginy tretích strán, pomocou ktorých môžu návštevníci webových stránok zdieľať obsah so svojimi priateľmi a ďalšími kontaktmi. Ak sa tak deje, alebo bude diať, tak zabezpečíme uvedenie týchto informácií k vyhláseniu o ochrane osobných údajov na našej stránke.

Jedná sa hlavne o:

plugin siete Facebook, spravovaný spoločnosťou Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;

plugin služby Youtube, spravovaný spoločnosťou YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dcérska spoločnosť Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;

plugin služby Instagram, spravovaný spoločnosťou Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

Zoberte prosím na vedomie, že tieto sociálne pluginy nie sú spravované našou spoločnosťou, a tak nie je zodpovedná za prípadné spracovanie osobných údajov vyššie uvedenými prevádzkovateľmi (správcami) týchto pluginov alebo webových stránok, na ktoré sa odkazujú, ani za ich funkčnosť a prípadné škody, ktoré by im mohli byť spôsobené.

12. Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@arta.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

13. Súvisiace zákony

102/2014 Z.z. o o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb
na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

40/1964 Zb. Občiansky zákonník
513/1991 Zb. Obchodný zákonník
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – General Data Protection Regulation (ďalej len GDPR)

 

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom objednávania cez náš internetový obchod, neváhajte kontaktovať nás na adrese info@blackcatknives.eu